QUỸ BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ

DI SẢN NGUYỄN DU VÀ TRUYỆN KIỀU

Tham gia với chúng tôi

 

Truyện Kiều còntiếng ta còn, tiếng ta còn nước ta còn", hãy chung sức cùng chúng tôi bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Nguyễn Du và Truyện Kiều

Ông Hà Văn Thạch

Chủ tich Hội đồng quản lý Quỹ


Cùng đồng hành