QUỸ BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ

DI SẢN NGUYỄN DU VÀ TRUYỆN KIỀU

Về Quỹ

 • Mục đích ra đời của Quỹ?

  Nhằm mục đích  bảo tồn và phát huy giá trị di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều, trong đó ưu tiên hỗ trợ, khuyến khích hoạt động: Nghiên cứu, sưu tầm, hội nghị, hội thảo, tuyên truyền, quảng bá về các giá trị di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều và các hoạt động của Hội Kiều học Việt Nam tại địa phương; Hỗ trợ xuất bản các ấn phẩm, các sáng tác văn học nghệ thuật về Nguyễn Du và Truyện Kiều; Hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, tuyên truyền, quảng bá về các giá trị di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều ra thế giới theo quy định của pháp luật.

 • Ai đứng đầu Quỹ?

  Ông Hà Văn Thạch, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tỉnh là Thành viên sáng lập giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ. Ngoài ra, bốn Thành viên sáng lập còn lại đóng vai trò nòng cốt trong tổ chức Quỹ.

 • Cơ chế hoạt động của Quỹ?

  Sau khi xác định các trường hợp cần hỗ trợ, Văn phòng Quỹ sẽ trình lên Hội đồng quản lý Quỹ xem xét, đánh giá và phê duyệt. Trường hợp đặc biệt sẽ mời các chuyên gia bên ngoài để cùng xét duyệt. Nếu được phê duyệt, Văn phòng Quỹ sẽ tiến hành hỗ trợ theo đúng quy trình. Bên cạnh đó, Quỹ cũng thực hiện các hoạt động hỗ trợ theo yêu cầu đặt hàng của Nhà nước cũng như các mạnh thường quân, những nhà hảo tâm.

 • Quỹ được sử dụng cho những lĩnh vực nào?

  - Hỗ trợ Nghiên cứu giá trị di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều;

  - Hỗ trợ Sưu tầm các tài liệu, hiện vật về Nguyễn Du và Truyện Kiều;

  - Hỗ trợ Hoạt động của Hội Kiều học Việt Nam tại địa phương;

  - Hỗ trợ Hỗ trợ xuất bản các ấn phẩm văn học nghệ thuật về Nguyễn Du và Truyện Kiều;

  - Hỗ trợ Hội nghị, hội thảo, tuyên truyền, quảng bá về các giá trị di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều;

  - Hỗ trợ Hợp tác quốc tế trong bảo tồn và phát huy các giá trị di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều ra thế giới theo quy định của pháp luật.

Tổng số 20 Câu hỏi / 1 trang