QUỸ BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ

DI SẢN NGUYỄN DU VÀ TRUYỆN KIỀU

Thông tin khác

 • Phạm vi hoạt động của Quỹ?

  Quỹ hoạt động trên toàn quốc dành cho những lĩnh vực đã được nêu ở phần trên. Trường hợp nước ngoài khi có sự chấp thuận của toàn thành viên hội đồng. (Xem thêm Chương I trong Điều lệ Quỹ)

 • Nguồn vốn của Quỹ từ đâu?

  Nguồn tiền và tài sản đóng góp ban đầu của các Sáng lập viên thành lập Quỹ.

  Nguồn đóng góp tự nguyện, tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

  Thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ hoặc các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

  Kinh phí do ngân sách nhà nước cấp (nếu có), bao gồm:  Thực hiện các nhiệm vụ do cơ quan nhà nước giao và Thực hiện các dịch vụ công, đề tài nghiên cứu khoa học, các chương trình mục tiêu, đề án do Nhà nước đặt hàng.

  Lợi nhuận do việc khai thác từ nguồn vốn của Quỹ được pháp luật cho phép.

  Các khoản thu hợp pháp khác (nếu có).

 • Nguyên tắc hoạt động của Quỹ

  a) Không vì lợi nhuận;

  b) Tự nguyện, tự tạo vốn, tự trang trải kinh phí và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật bằng tài sản của Quỹ;

  c) Công khai, minh bạch về thu, chi, tài chính, tài sản của Quỹ;

  d) Theo Điều lệ của Quỹ đã được UBND tỉnh công nhận, tuân thủ pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính về lĩnh vực Quỹ hoạt động;

  đ) Không phân chia tài sản của Quỹ trong quá trình Quỹ đang hoạt động.

 • Cách đóng góp vào Quỹ như thế nào?

  Có 2 cách:

  Chuyển khoản:

  - Tên tài khoản: Quỹ bảo tồn và phát huy giá trị di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều

  - Số tài khoản thứ nhất: 0201000713119 tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hà Tĩnh

  - Số tài khoản thứ hai: 1013174935, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh Hà Tĩnh

  Đóng góp trực tiếp:

  Tại  Văn phòng quỹ: Số 18, Đại lộ Xô Viết Nghệ Tỉnh, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, Việt Nam.

  Liên hệ qua:

  Ông Hà Văn Thạch - Chủ tich Hội đồng quản lý Quỹ; Điện thoại: 0932377788, E-mail: havanthach@gmail.com

  Ông Thái Văn Sinh – Giám đốc Quỹ; Điện thoại: 0917979878, E-mail: thaivansinh@gmail.com

  Thông tin chi tiết về sự đóng góp hỗ trợ của tổ chức, cá nhân sẽ được đăng tải công khai trên website này (Mục Danh sách ủng hộ)

 • Ngoài tiền, Quỹ có nhận các hiện vật khác không?

  Ngoài tiền, Quỹ còn tiếp nhận các tài liệu hiện vật liên quan đến Nguyễn du và Truyện Kiều... thậm chí là các bất động sản không tranh chấp, không vi phạm pháp luật, được ủy quyền hợp pháp. Chi tiết đóng góp sẽ được thông tin cụ thể tại mục báo cáo trên trang website này (Mục Danh sách ủng hộ)

Tổng số 20 Câu hỏi / 1 trang