Từ ngày : 18/09/2023 đến ngày 24/09/2023

THANH TRA TỈNH HÀ TĨNH

  • Thứ 2 Ngày 18/09/2023

  • Thứ 3 Ngày 19/09/2023

  • Thứ 4 Ngày 20/09/2023

  • Thứ 5 Ngày 21/09/2023

  • Thứ 6 Ngày 22/09/2023

  • Thứ 7 Ngày 23/09/2023

  • Chủ nhật Ngày 24/09/2023

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm

Chủ nhật

Ngày 24-09-2023