Từ ngày : 28/11/2022 đến ngày 04/12/2022

THANH TRA TỈNH HÀ TĨNH

  • Thứ 2 Ngày 28/11/2022

  • Thứ 3 Ngày 29/11/2022

  • Thứ 4 Ngày 30/11/2022

  • Thứ 5 Ngày 01/12/2022

  • Thứ 6 Ngày 02/12/2022

  • Thứ 7 Ngày 03/12/2022

  • Chủ nhật Ngày 04/12/2022

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm

Thứ bảy

Ngày 03-12-2022