Từ ngày : 27/06/2022 đến ngày 03/07/2022

THANH TRA TỈNH HÀ TĨNH

  • Thứ 2 Ngày 27/06/2022

  • Thứ 3 Ngày 28/06/2022

  • Thứ 4 Ngày 29/06/2022

  • Thứ 5 Ngày 30/06/2022

  • Thứ 6 Ngày 01/07/2022

  • Thứ 7 Ngày 02/07/2022

  • Chủ nhật Ngày 03/07/2022

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm

Chủ nhật

Ngày 03-07-2022