Từ ngày : 20/03/2023 đến ngày 26/03/2023

THANH TRA TỈNH HÀ TĨNH

  • Thứ 2 Ngày 20/03/2023

  • Thứ 3 Ngày 21/03/2023

  • Thứ 4 Ngày 22/03/2023

  • Thứ 5 Ngày 23/03/2023

  • Thứ 6 Ngày 24/03/2023

  • Thứ 7 Ngày 25/03/2023

  • Chủ nhật Ngày 26/03/2023

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm

Thứ tư

Ngày 22-03-2023