Từ ngày : 11/10/2021 đến ngày 17/10/2021

THANH TRA TỈNH HÀ TĨNH

  • Thứ 2 Ngày 11/10/2021

  • Thứ 3 Ngày 12/10/2021

  • Thứ 4 Ngày 13/10/2021

  • Thứ 5 Ngày 14/10/2021

  • Thứ 6 Ngày 15/10/2021

  • Thứ 7 Ngày 16/10/2021

  • Chủ nhật Ngày 17/10/2021

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm

Thứ bảy

Ngày 16-10-2021