Từ ngày : 22/02/2021 đến ngày 28/02/2021

THANH TRA TỈNH HÀ TĨNH

  • Thứ 2 Ngày 22/02/2021

  • Thứ 3 Ngày 23/02/2021

  • Thứ 4 Ngày 24/02/2021

  • Thứ 5 Ngày 25/02/2021

  • Thứ 6 Ngày 26/02/2021

  • Thứ 7 Ngày 27/02/2021

  • Chủ nhật Ngày 28/02/2021

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm

Chủ nhật

Ngày 28-02-2021