Từ ngày : 19/07/2021 đến ngày 25/07/2021

THANH TRA TỈNH HÀ TĨNH

  • Thứ 2 Ngày 19/07/2021

  • Thứ 3 Ngày 20/07/2021

  • Thứ 4 Ngày 21/07/2021

  • Thứ 5 Ngày 22/07/2021

  • Thứ 6 Ngày 23/07/2021

  • Thứ 7 Ngày 24/07/2021

  • Chủ nhật Ngày 25/07/2021

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm

Chủ nhật

Ngày 25-07-2021