QUỸ BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ

DI SẢN NGUYỄN DU VÀ TRUYỆN KIỀU

Báo cáoSTT Số/Kí hiệu Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
Giờ tham quan

Sáng Từ 8h đến 12h

Chiều Từ 13h30 đến 17h

Tất cả các ngày trong tuần.

Trừ thứ 2 đầu tiên hàng tháng

Hỗ trợ trực tuyến
Bản đồ - vị trí